Jump to: navigation, search

Erik Ingelsson: Short presentation in Swedish

Erik Ingelsson är professor i molekylär epidemiologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet. Han föddes 1975 i Eskilstuna där han också spenderade sin barndom fram till att universitetsstudierna i Uppsala påbörjades hösten 1994. Han tog sin läkarexamen 2000 vid Uppsala universitet där han också disputerade 2005 med avhandlingen Insulin Resistance and Inflammation as Risk Factors for Congestive Heart Failure. Åren 2000-2003 arbetade han som AT-läkare samt vikarierande husläkare i Gävle och Uppsala, respektive 2003-2006 som ST-läkare i allmänmedicin inom Uppsala läns landsting. Han vistades 2006-2007 som post-doc vid Framingham Heart Study, Boston University School of Medicine, Framingham, USA, och blev docent i epidemiologi 2008. Åren 2008-2010 innehade han en forskarassistenttjänst vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, finansierad av Vetenskapsrådet. Erik har fått flera akademiska utmärkelser, t.ex. Trudy Bush's pris för kardiovaskulär forskning inom kvinnohälsa, American Heart Association, USA, Ingvar Carlsson Award från Stiftelsen för Strategisk Forskning, ERC starting grant och Wallenberg Academy Fellow. Mellan 2010 och 2012 innehade han en professur i kardiovaskulär epidemiologi vid Karolinska Institutet, och 2012 utsågs han till gästprofessor vid Oxford University. Sedan 2013 är Erik professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala Universitet.


Eriks forskningsområde är kardiovaskulär medicin med ett särskilt fokus på translationell forskning kring fetma, nedsatt insulinkänslighet, typ 2-diabetes samt hjärt-kärlsjukdomar. Hans forskning integrerar molekylära metoder med epidemiologisk och klinisk forskning genom att använda biologiskt material för att studera hur dessa sjukdomar samvarierar med variationer i vårt DNA, cirkulerande biomarkörer som proteiner eller metaboliter, eller utseende eller funktion som kan skattas med radiologiska metoder som ultraljud eller magnetkameraröntgen. Inom detta fält drar man ofta nytta av möjligheten av att kombinera data från flera olika källor, allt ifrån uppgifter i olika register till data från olika typer av undersökningar av försökspersoner inklusive analyser av deras DNA, RNA-uttryck, cirkulerande proteiner och metaboliter. Studier i stora populationsbaserade material kombineras med funktionella analyser i zebrafisk och celler i en ansats till translationell medicin. Eriks mål med sin forskargrupp är att skapa en kreativ och internationellt ledande forskningsmiljö som ökar förståelsen av sjukdomsmekanismer, hittar nya behandlingsstrategier och förbättrar prediktion av hjärt-kärlsjukdomar och relaterade tillstånd.